انواع روش های تعمیرات و نگه داری

 

انواع روش های تعمیرات و نگه داری

انواع روش های تعمیرات و نگه داری

 

انواع روش های تعمیرات و نگه داری

تعمیرات و نگه داری را می توان به چند نوع تقسیم کرد:

  •  تعمیرات اصلاحی: این نوع تعمیرات زمانی انجام می شود که یک خرابی یا نقص در تجهیزات یا سیستم رخ داده باشد. مثلاً تعویض قطعات خراب یا بازسازی بخش های آسیب دیده.
  •  تعمیرات پیشگیرانه: این نوع تعمیرات زمانی انجام می شود که چنین خرابی یا نقصی رخ نداده باشد، اما برای جلوگیری از آن ها فعالیت های مقرر شده انجام می شود. مثلاً تعویض قطعات فرسوده یا روغن کاری.
  •  تعمیرات پیش بینانه: این نوع تعمیرات زمانی انجام می شود که با استفاده از روش های فنی و آنالیز داده ها، وضعیت فعلی و آینده تجهیزات یا سیستم بررسی شود و براساس آن فعالیت های لازم انجام شود. مثلاً بازرسی با استفاده از سنسورها چک کردن دما، فشار، جرقه، صدا و … .

تعمیرات بهبود بخش: این نوع تعمیرات زمانی انجام میدهد که برای بهبود عملکرد و کارایی تجهیدات چک کردن دما، فشار، جرقه، صدا و … .تجهیدات چک کردن دما، فشار، جرقه، صدا و … .تجهیدات چک کردن دما، فشار، جرقه، صدا و … .تجهیدات چک کردن دما، فشار، جرقه، صدا و … .تجهیدات چک کردن دما، فشار، جرقه، صدا و … .تجهیدات چک کردن دما، فشار، جرقه، صدا و … .تجهیدات چک کردن دما، فشار، جرقه، صدا و … .تجهیدات چک کردن دما، فشار، جرقه، صدا و … .تجهیدات چک کردن دما، فشار، جرقه، صدا و … .تجهیدات چک کردن دما، فشار، جرقه، صدا و … .تجهیدات چک کردن دما، فشار، جرقه، صدا و … .تجهیدات یا سیستم اقداماتی انجام شود. مثلاً نصب قطعات جدید یا به روز رسانی نرم افزار.

تاریخچه

عمیرات و نگه داری از زمان های قدیم تا به امروز در تمام صنایع و بخصوص صنایع سنگین و پیچیده مورد توجه بوده است. با پیشرفت تکنولوژی و افزایش پیچیدگی تجهیزات و سیستم ها، نیاز به روش های موثر و بهینه تعمیرات و نگه داری بیشتر شده است. در طول تاریخ، روش های مختلفی برای تعمیرات و نگه داری ابداع شده است.

برخی از مراحل تکامل این روش ها عبارتند از:
  •  روش تعمیر بعد از خراب شدن: این روش در زمان های قبل از صنعتی شدن رایج بود. در این روش، هیچ فعالیت پیشگیرانه ای برای حفظ تجهیزات انجام نمی شود و فقط زمانی که خراب شوند تعمیر می شوند. این روش باعث می شود که هزینه های تعمیرات بالا رود و عملکرد تجهیزات پایین آید.
  •  روش تعمیر با برنامه ریزی: این روش در زمان های ابتدای صنعتی شدن پیدا شد. در این روش، براساس زمان یا کارکرد تجهیزات، فعالیت های پیشگیرانه مانند بازرسی یا تعویض قطعات انجام می شود. این روش باعث می شود که خراب شدن تجهیدات کاهش یدابد و عملکرد آن ها بهبود یدابد.
  •  روش تعمیر با استفاده از کامپیوتر: این روش در زمان های پس از پیدایش کامپبود. خراب شدن تجهیدات کاهش یدابد و عملکرد آن ها بهبود یدابد.

 

موارد مرتبط:

خانه ، Microsoft Dynamic ، ERP ، برنامه ریزی تولید ، برنامه ریزی عملیات و زمان سنجی ،زمان سنجی ، چالش زمان سنجی ، اهمیت تولید مبتنی بر PPC ، عوامل موثر در برنامه ریزی تولید

پیمایش به بالا