MC/MH تعمیرات و نگه داری

ش MC/MH تعمیرات و نگه داری

"</p

 

MC/MH تعمیرات و نگه داری

گزارش MC/MH یا هزینه نگهداری و تعمیرات یکی از شاخص‌های مهم در سازمان‌های تجهیز محور است. این شاخص نشان می‌دهد که چقدر هزینه برای حفظ و بهبود عملکرد تجهیزات صرف شده است. هزینه نگهداری و تعمیرات شامل هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم مربوط به فعالیت‌های پیشگیرانه، تصحیحی، بهبودی و بازسازی تجهیزات است.

برای محاسبه این شاخص می‌توان از فرمول زیر استفاده کرد:

MC/MH = (H + M + C + E) / A

که در آن:

  • H: هزینه دستمزد کارکنان نگهداری و تعمیرات
  • M: هزینه مواد و قطعات یدکی
  • C: هزینه قرارداد‌های خارجی
  • E: هزینه انرژی و سایر هزینه‌های عمومی
  • A: ارزش جایگزین تجهیزات

کاربرد

کاربرد MC/MH این است که به مدیران نگهداری و تعمیرات کمک می‌کند تا عملکرد خود را با استانداردهای صنعت یا سازمان‌های مشابه مقایسه کنند و نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنند. همچنین این شاخص می‌تواند به عنوان یک ابزار بهبود مستمر و کاهش هزینه‌ها استفاده شود.

مثال

برای نشان دادن یک مثال کاربردی با عدد، فرض کنید یک سازمان دارای ۱۰۰ دستگاه تجهیزات با ارزش جایگزین ۵۰۰ میلیون تومان است. در طول یک سال، این سازمان برای نگهداری و تعمیرات این تجهیزات ۱۰۰ میلیون تومان هزینه دستمزد، ۵۰ میلیون تومان هزینه قطعات یدکی، ۲۰ میلیون تومان هزینه قرارداد‌های خارجی و ۱۰ میلیون تومان هزینه انرژی و سایر هزینه‌های عمومی پرداخت کرده است.

در این صورت MC/MH این سازمان برابر خواهد بود با:

MC/MH = (100 + 50 + 20 + 10) / (100 x 500) = 0.0036

  • این عدد نشان می‌دهد که برای حفظ هر واحد ارزش جایگزین تجهیزات، سازمان باید 0.0036 واحد هزینه پرداخت کند. بسته به نوع صنعت و نوع تجهیزات، این عدد ممکن است بالا یا پایین باشد. برای مقایسه، می‌توان از شاخص‌های مرجع صنعتی یا بنچمارکینگ استفاده کرد.

 

موارد مرتبط:

خانه ، Microsoft Dynamic ، ERP ، برنامه ریزی تولید ، برنامه ریزی عملیات و زمان سنجی ،زمان سنجی ، چالش زمان سنجی ، اهمیت تولید مبتنی بر PPC ، عوامل موثر در برنامه ریزی تولید ، نرم افزار تعمیرات و نگه داری

پیمایش به بالا