Performance تعمیرات و نگه داری

Performance تعمیرات و نگه داری

Performance تعمیرات و نگه داری

 

Performance تعمیرات و نگه داری

گزارش Performance یکی از معیارهای مهم در تعمیرات و نگهداری است که نشان می‌دهد چقدر تعمیرات و نگهداری به بهبود عملکرد دستگاه‌ها و تجهیزات کمک می‌کند. Performance را می‌توان با استفاده از فرمول زیر محاسبه کرد:

Performance = (MTBF – MTTR) / MTBF

که در آن MTBF به معنای Mean Time Between Failures یا زمان متوسط بین دو خرابی و MTTR به معنای Mean Time To Repair یا زمان متوسط تعمیر است. این فرمول نشان می‌دهد که چقدر از زمان کل عملکرد دستگاه، دستگاه در حالت سالم بوده است.

به عنوان یک مثال کاربردی، فرض کنید یک دستگاه در طول یک سال 4 بار خراب شده است و هر بار برای تعمیر آن به طور متوسط 2 ساعت زمان صرف شده است. در این صورت MTBF این دستگاه برابر است با:

MTBF = (365 * 24) / 4 = 2190 ساعت

و MTTR آن برابر است با:

MTTR = 2 ساعت

پس Performance این دستگاه برابر است با:

Performance = (2190 – 2) / 2190 = 0.999

این عدد نشان می‌دهد که این دستگاه در حدود 99.9 درصد از زمان کل عملکرد خود، سالم و قابل استفاده بوده است.

Performance یک شاخص کلیدی از کارایی تعمیرات و نگهداری است که می‌تواند به مدیران و تصمیم‌گیرندگان کمک کند تا بتوانند روش‌های بهینه‌سازی و بهبود فرآیندهای تعمیرات و نگهداری را انتخاب کنند. هرچه Performance بالاتر باشد، به این معناست که دستگاه‌ها و تجهیزات بیشتر در حالت سالم هستند و کمتر نیاز به تعمیر دارند. این امر می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های تعمیرات، افزایش بهره‌وری، افزایش رضایت مشتریان و افزایش سودآوری شود.

 

موارد مرتبط:

خانه ، Microsoft Dynamic ، ERP ، برنامه ریزی تولید ، برنامه ریزی عملیات و زمان سنجی ،زمان سنجی ، چالش زمان سنجی ، اهمیت تولید مبتنی بر PPC ، عوامل موثر در برنامه ریزی تولید ، نرم افزار تعمیرات و نگه داری

پیمایش به بالا