شاخص NMFR نگهداری و تعمیرات

شاخص NMFR نگهداری و تعمیرات

NMFR نگهداری و تعمیرات

 

 شاخص NMFR نگهداری و تعمیرات

در این مقاله قصد داریم در مورد Near Miss Frequency Rate (NMFR) در نگهداری و تعمیرات توضیح بدهیم. NMFR یک شاخص ایمنی است که تعداد حوادث نزدیک به بروز (Near Miss) را نسبت به تعداد ساعات کارکرد کارکنان اندازه گیری می کند. حوادث نزدیک به بروز، حوادثی هستند که ممکن بود منجر به آسیب یا صدمه به افراد، تجهیزات، محیط زیست یا اعتبار سازمان شوند، اما به خوشبختی این اتفاق نیفتاده است. برای مثال، اگر یک کارگر در حال جابجایی یک وسیله سنگین باشد و آن وسیله از دستش بیفتد ولی به پای خود یا همکارش نخورد، این یک حادثه نزدیک به بروز است.

کاربرد

NMFR یک شاخص مهم برای ارزیابی عملکرد ایمنی در تعمیرات نگه داری است، زیرا نشان می دهد که چقدر سازمان قادر است خطرات را شناسایی و کنترل کند و از وقوع حوادث جلوگیری کند. همچنین، NMFR می تواند به عنوان یک شاخص پیشگیرانه (Leading Indicator) عمل کند، زیرا با بررسی حوادث نزدیک به بروز، می توان علل ریشه ای آن ها را رفع کرده و احتمال وقوع حوادث جدی تر را کاهش داد.

برای محاسبه NMFR، فرمول زیر را می توان استفاده کرد:

NMFR = (تعداد حوادث نزدیک به بروز / تعداد ساعات کارکرد) × 200000

ضریب 200000 برای تبدیل NMFR به تعداد حوادث نزدیک به بروز در هر 100000 ساعت کارکرد استفاده می شود. این ضریب معمولاً براساس استانداردهای صنعت گذاشته شده است و ممکن است در صنایع مختلف متفاوت باشد.

مثال

برای نمونه، فرض کنید در یک سال، در یک سازمان، تعداد 15 حادثه نزدیک به بروز رخ داده باشد و تعداد ساعات کارکرد کارکنان 250000 ساعت باشد. در این صورت NMFR به صورت زیر محاسبه می شود:

NMFR = (15 / 250000) × 200000
NMFR = 12

این بدان معناست که در این سازمان، در هر 100000 ساعت کارکرد، متوسط 12 حادثه نزدیک به بروز رخ می دهد.

برای مقایسه عملکرد ایمنی در تعمیرات نگه داری، می توان از شاخص دیگری به نام Total Recordable Injury Frequency Rate (TRIFR) استفاده کرد. TRIFR یک شاخص نتیجه گرا (Lagging Indicator) است که تعداد حوادث ثبت شده منجر به آسیب یا صدمه را نسبت به تعداد ساعات کارکرد کارکنان اندازه گیری می کند. حوادث ثبت شده، حوادثی هستند که منجر به مرخصی بیماری، محدودیت کاری، تغییر شغل یا مرگ کارکنان شوند. برای محاسبه TRIFR، فرمول زیر را می توان استفاده کرد:

TRIFR = (تعداد حوادث ثبت شده / تعداد ساعات کارکرد) × 200000

برای نمونه، فرض کنید در یک سال، در همان سازمان، تعداد 5 حادثه ثبت شده رخ داده باشد و تعداد ساعات کارکرد کارکنان همچنان 250000 ساعت باشد. در این صورت TRIFR به صورت زیر محاسبه می شود:

TRIFR = (5 / 250000) × 200000
TRIFR = 4

این بدان معناست که در این سازمان، در هر 100000 ساعت کارکرد، متوسط 4 حادثه ثبت شده منجر به آسیب یا صدمه رخ می دهد.

خلاصه

با توجه به این دو شاخص، می توان نتیجه گرفت که عملکرد ایمنی در تعمیرات نگه داری این سازمان قابل قبول است، زیرا هر دو شاخص در حدود استانداردهای صنعت قرار دارند. البته باید توجه داشت که این شاخص ها فقط بخشی از اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد ایمنی هستند و باید با سایر عوامل مانند فرهنگ ایمنی، رفتار انسانی، رضایت شغلی و غیره هم ترکیب شوند.

 

موارد مرتبط:

خانهMicrosoft Dynamic ، ERP ، برنامه ریزی تولید . برنامه ریزی عملیات و زمان سنجی ،زمان سنجی . چالش زمان سنجی ، اهمیت تولید مبتنی بر PPC ، عوامل موثر در برنامه ریزی تولید ، نرم افزار تعمیرات و نگه داری

پیمایش به بالا