شاخص PMP

شاخص PMP در نگهداری و تعمیرات

شاخص PMP

 

شاخص PMP در نگهداری و تعمیرات

درصد نگهداری و تعمیرات برنامه‌ریزی شده یا PMP یک شاخص است که نشان می‌دهد چه مقدار از زمان صرف شده برای فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات، به صورت برنامه‌ریزی شده و قبل از خرابی تجهیزات انجام شده است. این شاخص به عنوان یک معیار برای ارزیابی کارایی برنامه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و کاهش نگهداری و تعمیرات واکنشی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین این شاخص می‌تواند کمک کند تا علل خرابی، ناکارآمدی و نقص در فرآیندهای نگهداری و تعمیرات شناسایی و رفع شوند.

فرمول محاسبه شاخص PMP به این صورت است:

PMP = # of planned maintenance hours ÷ # of total maintenance hours × 100

به عنوان مثال، اگر در طول یک ماه 175 ساعت برای نگهداری و تعمیرات برنامه‌ریزی شده و 200 ساعت برای کل فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات صرف شده باشد، درصد نگهداری و تعمیرات برنامه‌ریزی شده برابر با 87.5% خواهد بود.

نگهداری و تعمیرات برنامه‌ریزی شده هر فعالیت نگهداری و تعمیرات است که قبل از خراب شدن تجهیزات، به صورت سازمان‌دهنده، مستندسازی شده و زمانبندی شده باشد. هر فعالیت نگهداری و تعمیرات که به عنوان پاسخ به یک خرابکاری زمانبندی شود، به عنوان نگهداری و تعمیرات برنامه‌ریزی شده در نظر گرفته نمی‌شود.

سازمان‌های دارای نگهداری و تعمیرات با کلاس جهانی، دارای PMP بالای 85% هستند. همچنین نگهداری و تعمیرات برنامه‌ریزی شده را می‌توان به چندین نوع تقسیم کرد. سازمان‌های با عملکرد بالا حدود 30% از نگهداری و تعمیرات مبتنی بر استفاده، 50% از نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شرایط (CBM)، و 5% از نگهداری و تعمیرات اجتناب‌ناپذیر (run to failure) را انجام می دهند.

برای درک بهتر PMP، مثال زیر را در نظر بگیرید:

فرض کنید چک لست زیر را دارید:

  •   برسکوپ , دستگاه ,  پمپ را برای بررسی وجود خوردگی یا ترک انجام دهید.
  •  فیلتر دستگاه پمپ را تعویض کنید.
  •  روغن دستگاه پمپ را تعویض کنید.
  •  لوله‌های ورودی و خروجی دستگاه پمپ را برای بررسی وجود نشتی یا  آب‌گیری انجام دهید.

این چک لست شامل چهار فعالیت نگهداری و تعمیرات برنامه‌ریزی شده است . که قبل از خراب شدن پمپ انجام می‌شوند. این فعالیت‌ها می‌توانند به عنوان نگهداری و تعمیرات مبتنی بر استفاده (تعویض فیلتر و روغن) یا نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شرایط (برسکوپ و بررسی لوله‌ها) دسته‌بندی شوند. این فعالیت‌ها به کاهش خطر خراب شدن پمپ، افزایش عمر مفید آن، کاهش هزینه‌های تعمیرات و بهبود قابلیت اطمینان آن کمک می‌کنند.

موارد مرتبط:

خانهMicrosoft Dynamic ، ERP ، برنامه ریزی تولید . برنامه ریزی عملیات و زمان سنجی ،زمان سنجی . چالش زمان سنجی ، اهمیت تولید مبتنی بر PPC ، عوامل موثر در برنامه ریزی تولید ، نرم افزار تعمیرات و نگه داری

پیمایش به بالا