استاندارد MIL-STD 105

استاندارد MIL-STD 105

استاندارد MIL-STD 105

استاندارد MIL-STD 105

یک استاندارد نمونه برداری برای کنترل کیفیت محصولات است که از سال 1950 توسط ارتش آمریکا توسعه داده شده و بعداً توسط سازمان های بین المللی مانند ISO و ANSI به روز شده است. این استاندارد روش های آماری را برای انتخاب نمونه های تصادفی از یک لات و ارزیابی آنها بر اساس قبول پذیری یا رد کردن لات ارائه می دهد.

مهم ترین نکات این استاندارد عبارتند از:

 •  تعریف سطح کیفیت قابل قبول (AQL) که نشان دهنده حداکثر تعداد خرابی های قابل قبول در هر 100 واحد محصول است.
 •  تعریف سطح خطر مشتری (LTPD) که نشان دهنده حداکثر تعداد خرابی های قابل قبول در هر 100 واحد محصول است که با رد شدن لات مواجه می شود.
 •  تعریف سطح خطر تولید کننده (AOQL) که نشان دهنده حداکثر تعداد خرابی های قابل قبول در هر 100 واحد محصول است که با قبول شدن لات مواجه می شود.
 •  تعریف جداول نمونه برداری برای انتخاب اندازه نمونه و شمارش خطاها بر اساس AQL، LTPD و AOQL.
 •  تعریف روش های نظارت بر عملکرد فرآیند تولید و تغییر سطح نمونه برداری بر اساس نتایج قبلی.

برای پیاده سازی این استاندارد، لازم است که مراحل زیر را طی کنید:

 •  تعیین AQL، LTPD و AOQL برای هر خصوصیت کیفی مورد نظر.
 •  انتخاب جدول نمونه برداری مناسب بر اساس AQL، LTPD و AOQL.
 •  انتخاب سطح نمونه برداری اولیه (I، II یا III) بر اساس حجم لات و جدول نمونه برداری.
 •  انتخاب نمونه های تصادفی از لات و شمارش خطاهای آنها.
 •  مقایسه تعداد خطاها با حدود قبول پذیری و رد پذیری جدول نمونه برداری و تصمیم گیری درباره قبول یا رد لات.
 •  ثبت نتایج نمونه برداری و محاسبه عملکرد فرآیند تولید.
 •  تغییر سطح نمونه برداری بر اساس نتایج نمونه برداری و جدول نظارت.

چالش های پیاده سازی این استاندارد عبارتند از:

 •  نیاز به داشتن دانش آماری و تفسیر صحیح جداول و روش های نمونه برداری.
 •  نیاز به داشتن تجهیزات مناسب و دقیق برای انتخاب نمونه ها و شمارش خطاها.
 •  نیاز به داشتن نظام مستند سازی و ثبت دقیق نتایج نمونه برداری و عملکرد فرآیند تولید.
 •  نیاز به داشتن تعهد و همکاری بین کارکنان و مدیران در اجرای استاندارد و رعایت قوانین آن.

یک مثال کاربردی

فرض کنید که شما مسئول کنترل کیفیت یک کارخانه تولید قطعات خودرو هستید. شما می خواهید کیفیت قطعات را بر اساس استاندارد MIL-STD 105 ارزیابی کنید. برای این منظور، شما مراحل زیر را انجام می دهید:

 •  برای هر خصوصیت کیفی مورد نظر، یک AQL، LTPD و AOQL را تعیین می کنید. به عنوان مثال، برای خصوصیت ابعاد قطعات، شما AQL را 1.5، LTPD را 10 و AOQL را 2 درصد در نظر می گیرید. این بدان معناست که شما حداکثر 1.5 درصد خطای ابعاد در هر لات را قابل قبول می دانید، حداکثر 10 درصد خطای ابعاد در هر لات را با رد شدن لات مواجه می شوید و حداکثر 2 درصد خطای ابعاد در هر لات را با قبول شدن لات مواجه می شوید.
 •  بر اساس AQL، LTPD و AOQL، جدول نمونه برداری مناسب را انتخاب می کنید. به عنوان مثال، برای AQL 1.5، LTPD 10 و AOQL 2، شما جدول C را از استاندارد MIL-STD 105 انتخاب می کنید.
 •  بر اساس حجم لات و جدول نمونه برداری، سطح نمونه برداری اولیه را انتخاب می کنید. به عنوان مثال، اگر لات شما شامل 500 قطعه باشد، شما سطح II را به عنوان سطح نمونه برداری اولیه انتخاب می کنید.
 •  بر اساس سطح نمونه برداری و جدول نمونه برداری، تعداد و حدود قبول پذیری و رد پذیری نمونه های خود را مشخص می کنید.
موارد مرتبط:

خانهMicrosoft Dynamic ، ERP ، برنامه ریزی تولید . برنامه ریزی عملیات و زمان سنجی ،زمان سنجی . چالش زمان سنجی ، اهمیت تولید مبتنی بر PPC ، عوامل موثر در برنامه ریزی تولید ، بهترین نرم افزار ERP

پیمایش به بالا