استاندارد MIL-STD 1916

استاندارد MIL-STD 1916

استاندارد MIL-STD 1916

استاندارد MIL-STD 1916

یک استاندارد نظامی ایالت متحده است که روش های ترجیحی برای پذیرش محصولات را بیان می کند. این استاندارد با هدف تشویق پیمانکاران دفاعی و سایر سازمان های تجاری که کالا و خدمات را به دولت آمریکا ارائه می دهند، به جای استفاده از نمونه برداری مقرر، از روش های کنترل فرآیند (پیشگیری) موثر و کارآمد استفاده کنند، تهیه شده است. هدف از این استاندارد حمایت از حرکت به سمت یک استراتژی بازرسی مبتنی بر سطح کیفیت قابل قبول (AQL) به سمت پیاده سازی یک استراتژی مبتنی بر پیشگیری شامل یک سامانه کامل کنترل کیفیت، بهبود مستمر و شراکت با دولت است. موضوع اصلی شراکت بین وزارت دفاع و تامین کننده دفاع، با صلاحیت لازم هر دو طرف، و منفعت مشخص از فرآیندهای قادر به تولید محصولات و خدمات با کیفیت بالا و پایدار است. هدف از این استاندارد ایجاد یک فضای کاری است که در آن هر عدم انطباق فرصتی برای اقدام اصلاحی و بهبود باشد به جای آن که سطح کیفیت قابل قبول، هدف قرارداد باشد.

مهم ترین نکات این استاندارد عبارتند از:

 •  تعریف الزامات عملکرد بجای الزامات طراحی
 •  تشویق به استفاده از روش های پذیرش مبتنی بر پروسه
 •  تعریف روش های آزمون و بازبینی
 •  تعریف روش های نظارت و حسابرسی
 •  تعریف روش های حل اختلاف

نحوه پیداه سازي آن به صورت زیر است:

 •  تجزيه و تحليل الزامات عملكردي
 •  طبقه بندي فعاليت هاي كليدي
 •  تعيين روش هاي كنترل فعاليت هاي كليدي
 •  تعيين روش هاي پذيرش فعاليت هاي كليدي
 •  نگارش روش هاي كنترل فعاليت هاي كليدي
 •  نگارش روش هاي پذيرش فعاليت هاي كليدي

چالش های پیداه سازي آن عبارتند از:

 •  نياز به تغيير فكر و فرهنگ سازماني
 •  نياز به توسعه صلاحيت و دانش فني
 •  نياز به هماهنگي و ارتباط با ذي نفعان
 •  نياز به انعطاف پذيري و تطبيق با شرايط متغير
 •  نياز به ارزيابي و بهبود مستمر

مثال

یک مثال کاربردی از آن می تواند تولید یک قطعه مکانیکی برای یک سامانه موشکی باشد. در این مثال، الزامات عملکردی قطعه مکانیکی شامل مقاومت، دقت، سازگاری و قابلیت اطمینان هستند. فعالیت های کلیدی برای تولید قطعه مکانیکی شامل طراحی، انتخاب مواد، فرآیند ساخت، کنترل کیفیت و بسته بندی هستند. روش های کنترل فعالیت های کلیدی شامل استفاده از نرم افزار طراحی، استفاده از استانداردهای مواد، استفاده از دستگاه های ساخت دقیق، استفاده از دستگاه های بازرسی و آزمون و استفاده از جعبه های مناسب هستند. روش های پذیرش فعالیت های کلیدی شامل بررسی طرح های طراحی، بررسی گواهینامه های مواد، بررسی گزارش های ساخت، بررسی گزارش های بازرسی و آزمون و بررسی جعبه های بسته بندی هستند.

 

موارد مرتبط:

خانهMicrosoft Dynamic ، ERP ، برنامه ریزی تولید . برنامه ریزی عملیات و زمان سنجی ،زمان سنجی . چالش زمان سنجی ، اهمیت تولید مبتنی بر PPC ، عوامل موثر در برنامه ریزی تولید  ، بهترین نرم افزار ERP

پیمایش به بالا