نمودار های کنترل کیفیت آماری

نمودار های کنترل کیفیت آماری

نمودار های کنترل کیفیت آماری

نمودار های کنترل کیفیت آماری

در کنترل کیفیت آماری، نمودارهای کنترل ابزارهایی هستند که به ما امکان می دهند تا وضعیت فرآیند تولید را از نظر رعایت استانداردهای کیفی مورد نظر بررسی کنیم. این نمودارها با استفاده از داده های جمع آوری شده از فرآیند، نشان می دهند که فرآیند در حالت کنترل است یا خیر، و در صورت وجود خارج از کنترل، علل آن را شناسایی و رفع کنیم. بسته به نوع داده ها و هدف کنترل، می توان از انواع مختلف نمودارهای کنترل استفاده کرد. در این مطلب، به معرفی چهار نوع اصلی نمودار کنترل پرداخته ایم:

نمودار Xbar-R:

این نمودار برای کنترل داده های پیوسته (مثل طول، وزن، فشار و …) استفاده می شود. در این نمودار، دو خط کنترل بالا و پایین برای میانگین (Xbar) و بازه (R) داده ها رسم می شوند. اگر همه ی نقاط داده ها در بین خطوط کنترل قرار گیرند، فرآیند در حالت کنترل است. در غیر این صورت، باید علل خارج شدن از کنترل را پیدا و رفع کنیم.

نمودار P:

این نمودار برای کنترل داده های گسسته (مثل تعداد قطعات خراب، تعداد شکستگی ها و …) استفاده می شود. در این نمودار، خط کنترل بالا و پایین برای نسبت خطا (P) داده ها رسم می شوند. اگر همه ی نقاط داده ها در بین خطوط کنترل قرار گیرند، فرآیند در حالت کنترل است. در غیر این صورت، باید علل خارج شدن از کنترل را پیدا و رفع کنیم.

نمودار C:

این نمودار برای کنترل تعداد عیوب (defects) در یک واحد تولید (مثل یک قطعه، یک محصول و …) استفاده می شود. در این نمودار، خط کنترل بالا و پایین برای تعداد عیوب (C) داده ها رسم می شوند. اگر همه ی نقاط داده ها در بین خطوط کنترل قرار گیرند، فرآیند در حالت کنترل است. در غیر این صورت، باید علل خارج شدن از کنترل را پیدا و رفع کنیم.

نمودار U:

این نمودار برای کنترل تعداد عیوب (defects) در یک واحد اندازه گیری (مثل یک متر، یک کیلوگرم و …) استفاده می شود. در این نمودار، خط کنترل بالا و پایین برای تعداد عیوب بر واحد (U) داده ها رسم می شوند. اگر همه ی نقاط داده ها در بین خطوط کنترل قرار گیرند، فرآیند در حالت کنترل است. در غیر این صورت، باید علل خارج شدن از کنترل را پیدا و رفع کنیم.

 

 

موارد مرتبط:

خانهMicrosoft Dynamic ، ERP ، برنامه ریزی تولید . برنامه ریزی عملیات و زمان سنجی ،زمان سنجی . چالش زمان سنجی ، اهمیت تولید مبتنی بر PPC ، عوامل موثر در برنامه ریزی تولید

پیمایش به بالا