نمودار c

مودار c

"</p

نمودار c

یکی از ابزارهای کنترل کیفیت آماری است که برای بررسی تعداد عیوب در یک واحد محصول یا خدمات استفاده می‌شود. این نمودار نشان می‌دهد که آیا فرآیند تولید یا ارائه خدمات در حالت کنترل است یا خیر. برای رسم نمودار C، ابتدا باید تعداد عیوب را در هر واحد محصول یا خدمات شمار و سپس میانگین آن‌ها را محاسبه کنید. سپس با استفاده از جدول‌های آماری، حدود کنترل بالا و پایین را تعیین کنید. در نهایت، نقطه‌های نمودار را با خطوط متصل کنید و حالت فرآیند را بررسی کنید. اگر تمام نقطه‌ها در داخل حدود کنترل قرار دارند، فرآیند در حالت کنترل است. اگر بعضی از نقطه‌ها خارج از حدود کنترل هستند، فرآیند در حالت برون‌کنترل است و باید علل عدم کنترل را شناسایی و رفع کنید.

برای مثال،

فرض کنید شما مسئول کنترل کیفیت یک شرکت تولید لوازم الکترونیک هستید و می‌خواهید تعداد عیوب در هر تلویزیون را بسنجید. شما ۲۰ تلویزیون را به صورت تصادفی از خط تولید انتخاب می‌کنید و تعداد عیوب را در هر یک شمارش می‌کنید. فرض کنید داده‌های شما به صورت زیر باشد:

 • | شماره تلویزیون | تعداد عیوب |
 • | ————–     | ———– |
 • | ۱ | ۳ |
 • | ۲ | ۱ |
 • | ۳ | ۲ |
 • | ۴ | ۴ |
 • | ۵ | ۰ |
 • | ۶ | ۲ |
 • | ۷ | ۱ |
 • | ۸ | ۳ |
 • | ۹ | ۲ |
 • | ۱۰ | ۵ |
 • | ۱۱ | ۱ |
 • | ۱۲ | ۲ |
 • | ۱۳ | ۳ |
 • | ۱۴ | ۴ |
 • | ۱۵ | ۰ |
 • | ۱۶ | ۲ |
 • | ۱۷ | ۱ |
 • | ۱۸ | ۳ |
 • | ۱۹ | ۲ |
 • | ۲۰ | ۵ |

برای رسم نمودار C، ابتدا میانگین تعداد عیوب را محاسبه می‌کنید:

bar{c} = frac{sum c_i}/{n} =frac{3+1+2+4+0+2+1+3+2+5+1+2+3+4+0+2+1+3+2+5}/{20} = 2.25

سپس با استفاده از جدول‌های آماری، ضریب A2 را برای n=20 پیدا می‌کنید. فرض کنید A2=0.73 باشد. حالا می‌توانید حدود کنترل بالا و پایین را محاسبه کنید:

L = bar{c} + A2\sqrt{bar{c}} = 2.25 + 0.73\sqrt{2.25} = 4.12
CL = bar{c} – A2\sqrt{bar{c}} = 2.25 – 0.73\sqrt{2.25} = 0.38

در نهایت، نمودار C را رسم می‌کنید و نقطه‌های داده را با خطوط متصل می‌کنید.

تمام نقطه‌ها در داخل حدود کنترل قرار دارند، بنابراین فرآیند در حالت کنترل است و تعداد عیوب در هر تلویزیون تغییرات تصادفی دارد.

 

موارد مرتبط:

خانهMicrosoft Dynamic ، ERP ، برنامه ریزی تولید . برنامه ریزی عملیات و زمان سنجی ،زمان سنجی . چالش زمان سنجی ، اهمیت تولید مبتنی بر PPC ، عوامل موثر در برنامه ریزی تولید

پیمایش به بالا