نمونه برداری تصادفی ساده

مونه برداری تصادفی ساده

نمونه برداری تصادفی ساده

نمونه برداری تصادفی ساده

این نوع از نمونه برداری یک روش نمونه گیری است که در آن هر عضو جامعه آماری شانس مساوی برای انتخاب شدن در نمونه دارد.

 

این روش به دلایل زیر در آمار کاربرد دارد:

  •  این روش ساده و قابل فهم است و نیاز به دانش پیشرفته از جامعه ندارد.
  •  این روش باعث می شود که نمونه ما نماینده ویژگی های جامعه باشد و خطای نمونه گیری کمتری داشته باشد.
  •  این روش امکان استفاده از روش های آماری استنباطی را فراهم می کند و می توان برای تخمین پارامتر های جامعه از آن استفاده کرد.

اجرای نمونه برداری تصادفی ساده

 

برای اجرای این نوع از نمونه برداری، لازم است که جامعه آماری را به صورت یکپارچه در نظر بگیریم و یک فهرست از تمام اعضای آن داشته باشیم. سپس با استفاده از یک روش تصادفی، مثل قرعه کشی یا جدول اعداد تصادفی، تعداد مورد نظر از اعضای جامعه را برای نمونه انتخاب می کنیم.

برای مثال، فرض کنید می خواهیم در مورد سطح تحصیلات دانشجویان یک دانشگاه تحقیق کنیم. جامعه آماری ما شامل تمام دانشجویان دانشگاه است که فرض می کنیم 10000 نفر باشند. برای اجرای این نوع ازنمونه برداری، می توان به هر دانشجو یک شماره از 1 تا 10000 نسبت داد و سپس با استفاده از جدول اعدادتصادفی، 100 عدد را به صورت تصادفی از بین آن ها انتخاب کرد. شماره های انتخاب شده نشان دهنده دانشجویان نمونه هستند که مورد بررسی قرار می گیرند.

با استفاده از نمونه برداری ، ما می توانیم پارامتر های جامعه را با استفاده از آمارگان نمونه تخمین بزنیم. برای مثال، ما می توانیم مقدار متوسط سطح تحصیلات جامعه را با استفاده از مقدار متوسط سطح تحصیلات نمونه تخمین بزنیم. همچنین ما می توانیم بازۀ اطمینان برای پارامتر های جامعه را با استفاده از خطای استاندارد نمونه محاسبه کنیم.

نمونه برداری تصادفی ساده یک روش موثر و معتبر برای تحقیقات آماری است، اما برخی از محدودیت ها و چالش هایی را نیز دارد. برخی از این محدودیت ها عبارتند از:

  •  نیاز به داشتن یک فهرست کامل و دقیق از جامعه آماری که در برخی موارد غیرممکن یا زمان بر است.
  •  نیاز به داشتن یک نمونه با اندازه کافی برای دستیابی به دقت مطلوب که در برخی موارد هزینه بر یا غیرقابل دسترس است.
  •  عدم توجه به تفاوت های بین گروه های مختلف در جامعه آماری که ممکن است باعث از دست رفتن اطلاعات مهم شود.

برای رفع برخی از این محدودیت ها، می توان از روش های دیگر نمونه برداری استفاده کرد که در آن جامعه آماری را به گروه های مختلف تقسیم کرده و سپس از هر گروه به نسبت حجم آن نمونه برداری کنیم. این روش ها شامل نمونه برداری تصادفی ساده با جایگذاری، نمونه برداری تصادفی خوشه ای، نمونه برداری تصادفی سلسله مراتبی و نمونه برداری تصادفی سامانده (طبقات) است.

 

موارد مرتبط:

خانهMicrosoft Dynamic ، ERP ، برنامه ریزی تولید . برنامه ریزی عملیات و زمان سنجی ،زمان سنجی . چالش زمان سنجی ، اهمیت تولید مبتنی بر PPC ، عوامل موثر در برنامه ریزی تولید ، TQM چیست ، EFQM چیست ; کنترل کیفیت آماری

پیمایش به بالا