نمونه برداری تصادفی چند مرحله ای

نمونه برداری تصادفی چند مرحله ای

نمونه برداری تصادفی چند مرحله ای

نمونه برداری تصادفی چند مرحله ای

یک روش نمونه برداری است که در آن عناصر نمونه اصلی طی چند مرحله انتخاب می شوند. این روش زمانی کاربرد دارد که فهرست کاملی از عناصر جامعه وجود نداشته باشد و یا گردآوری آن دشوار و هزینه بر باشد. در این روش، جامعه به چندین خوشه تقسیم می شود و در هر مرحله، تعدادی از خوشه ها به صورت تصادفی انتخاب می شوند و سپس از داخل هر خوشه، عناصر نمونه را به صورت تصادفی یا غیر تصادفی مشخص می کنند.

 

کاربرد نمونه برداری تصادفی چند مرحله ای

کاربرد این نوع از نمونه برداری  در آمار، برای برآورد پارامترهای جامعه است. با استفاده از روش های آمار استنباطی، می توان با دقت قابل قبول، نتایج حاصل از نمونه را به جامعه بزرگتر تعمیم داد. این روش دقت بالاتری نسبت به نمونه برداری خوشه ای دارد، زیرا در آن، پراکندگی سطح جامعه در نظر گرفته می شود و تغییرات متغیر مورد مطالعه در نمونه، معرف تغییرات در جامعه است.

 

مثال

برای نمایش یک مثال کاربردی از این نمونه برداری ، فرض کنید که قصد دارید سطح رضایت شغلی کارکنان چند شرکت را بسنجید. فرض کنید که فهرست کامل کارکنان همه شرکت ها در دست نباشد و گردآوری آن زمانبر و پر هزینه باشد. در این صورت، می توانید به صورت زیر عمل کنید:

  •  در مرحله اول، چند شرکت (خوشه) را به صورت تصادفی از بین همه شرکت های موجود انتخاب کنید.
  •  در مرحله دوم، از داخل هر شرکت، چند واحد سازمانی (خوشه) را به صورت تصادفی انتخاب کنید.
  •  در مرحله سوم، از داخل هر واحد سازمانی، چند کارکنان (عضو) را به صورت تصادفی یا با استفاده از روش های غیر تصادفی (مثلاً نمونه گیری در دسترس) انتخاب کنید.
  •  سپس به کارکنان انتخاب شده، پرسشنامه رضایت شغلی را توزیع کنید و نتایج را جمع آوری کنید.

به این ترتیب، می توانید با استفاده از نمونه برداری تصادفی چند مرحله ای، سطح رضایت شغلی کارکنان را با دقت مناسب برآورد کنید.

 

 

موارد مرتبط:

خانهMicrosoft Dynamic ، ERP ، برنامه ریزی تولید . برنامه ریزی عملیات و زمان سنجی ،زمان سنجی . چالش زمان سنجی ، اهمیت تولید مبتنی بر PPC ، عوامل موثر در برنامه ریزی تولید ، TQM چیست ، EFQM چیست ; کنترل کیفیت آماری

پیمایش به بالا