نمونه برداری غیر تصادفی

نمونه برداری غیر تصادفی

"</p

نمونه برداری غیر تصادفی

این نوع از نمونه برداری یک روش نمونه برداری است که در آن اعضای جامعه آماری بر اساس معیارهای غیر تصادفی انتخاب می شوند. در این روش، هر فرد شانس یکسان و معین انتخاب شدن در نمونه را ندارد و انتخاب نمونه به قضاوت فرد بستگی دارد .

این روش در مواردی که دسترسی به جامعه آماری دشوار یا هزینه بر است یا نمونه گیری تصادفی امکان پذیر نیست، کاربرد دارد. این روش هزینه و زمان کمتری نسبت به نمونه برداری تصادفی مصرف می کند ولی قابل اعتماد نبوده و نتایج آن قابل تعمیم به جامعه آماری نیست.

انواع رایج نمونه برداری غیر تصادفی عبارتند از:

 

 نمونه برداری در دسترس:

در این روش، از نمونه هایی که به فوریت در دسترس هستند، استفاده می شود. برای مثال، پژوهشگر می تواند از دانشجویان حاضر در کلاس خود به عنوان نمونه استفاده کند.

 نمونه برداری هدفمند:

در این روش، پژوهشگر با تکیه بر قضاوت خود، اعضای جامعه را که مورد علاقه یا مناسب هستند، انتخاب می کند. برای مثال، پژوهشگر می تواند از کارکنان با سطح سلامت خاص یا با سابقه کار خاص به عنوان نمونه استفاده کند.

 نمونه برداری سهمیه ای:

در این روش، پژوهشگر با تقسیم جامعه به گروه های مختلف براساس ویژگی های خاص، سپس به صورت غیر تصادفی از هر گروه تعداد مشخصی را به عنوان نمونه انتخاب می کند. برای مثال، پژوهشگر می تواند جامعه را به گروه های جنس، سطح تحصیلات و شغل تقسیم کرده و سپس از هر گروه ۱۰ نفر را به عنوان نمونه انتخاب کند.

 نمونه برداری گلوله برف:

در این روش، پژوهشگر با استفاده از منابع مختلف، به صورت زنجیره از جامعه عضو مورد نظر خود را پیدا و از آن به عنوان نمونه استفاده می کند. برای مثال، پژوهشگر می تواند با مصاحبه با یک فرد از جامعه، از او بخواهد که به او افراد دیگری را معرفی کند که دارای ویژگی های مورد نظر هستند و این روند را تا رسیدن به نمونه کافی ادامه دهد.

مثال کاربردی:

فرض کنید پژوهشگر قصد دارد بررسی نگرش دانشجویان نسبت به آموزش مجازی را انجام دهد. در این صورت، پژوهشگر می تواند از روش نمونه برداری در دسترس استفاده کند و از دانشجویان حاضر در کلاس های مجازی خود به عنوان نمونه استفاده کند. البته باید توجه داشت که این نمونه ممکن است نماینده ی تمام دانشجویان نباشد و نتایج آن قابل تعمیم به جامعه بزرگتر نباشد.

مقاله کامل:

 

موارد مرتبط:

خانهMicrosoft Dynamic ، ERP ، برنامه ریزی تولید . برنامه ریزی عملیات و زمان سنجی ،زمان سنجی . چالش زمان سنجی ، اهمیت تولید مبتنی بر PPC ، عوامل موثر در برنامه ریزی تولید ، TQM چیست ، EFQM چیست ; کنترل کیفیت آماری

پیمایش به بالا