تاریخچه برنامه ریزی تولید

تاریخچه برنامه ریزی تولید

تاریخچه برنامه ریزی تولید

 

تاریخچه برنامه ریزی تولید

برنامه ریزی تولید یک فرایند است که در آن تصمیمات مربوط به تولید یا ساخت محصولات یک شرکت یا صنعت اتخاذ می شود. برنامه ریزی تولید شامل تعیین هدف، انتخاب روش تولید، برآورد ظرفیت، زمانبندی، کنترل موجودی و کیفیت و ارزیابی عملکرد است. برنامه ریزی تولید یکی از مهمترین فعالیت های مدیریت تولید است که به بهبود بهره وری، کاهش هزینه ها، افزایش رضایت مشتری و رقابت پذیری کمک می کند.

برنامه ریزی تولید مدرن ریشه در نیمه اول قرن نوزدهم دارد. این نوع برنامه ریزی به دلیل نیاز به اطلاعات در مورد برنامه ریزی داخلی در کنترل اجاره شد.

ارگان هایی مانند **American Society of Mechanical Engineers** و **Taylor Society** نقش مهمی در توسعه و استانداردسازی برنامه ریزی تولید داشتند.

روند تکامل

 • در سال 1913، **Henry Ford** با استفاده از خط تولید جاری، انقلاب بزرگی در صنعت خودروسازی ایجاد کرد.
 • در سال 1924، **Walter Shewhart** مفهوم کنترل کارت را برای نظارت بر فرآیندهای تولید معرفی کرد.
 • در سال 1931، **Harold Maynard** و **Gustav Stegemerten** کتاب **Methods-Time Measurement** را منتشر کردند که شامل روش های جدید برای بهینه سازی زمان و هزینه تولید بود.
 • در سال 1947، **George Dantzig** الگوریتم **Simplex** را برای حل مسائل **برنامه ریزی خطی** طراحی کرد.
 • در سال 1951، **John von Neumann** و **Oskar Morgenstern** نظریه بازی ها را به عنوان چارچوب رسمی برای تحلیل تصمیمات استراتژیک در شرایط عدم قطعیت ابداع کردند.
 • در سال 1952، **Kenneth Arrow** و **Ted Harris** نظريه **موجودي تصادفي** را بيان كردند كه به عنوان پایه اي برای مطالعات بعدي در زمينه كنترل موجودي استفاده شده است.
 • در سال 1956، **John Little** قضيه **Little’s Law** را كشف كرد كه يكي از قوانين پايه اي در نظام هاي صف است.
 • در سال 1958، **Jay Forrester** كتاب **Industrial Dynamics** را منتشر كرد كه به عنوان اساس نظريه **ديناميك سيستم ها** شناخته مي شود.
 • در سال 1960، **Richard Bellman** مفهوم **برنامه ریزی پویا** را برای حل مسائل تصمیم گیری چند مرحله ای با استفاده از اصل بهینگی تعریف کرد.
 • در سال 1961، **Joseph Orlicky** و **George Plossl** سیستم **MRP (Material Requirements Planning)** را برای برنامه ریزی نیازمندی های مواد در تولید ابداع کردند.
 • در سال 1975، **Eliyahu Goldratt** و **Jeff Cox** کتاب **The Goal** را منتشر کردند که شامل نظریه محدودیت ها برای بهبود عملکرد تولید بود.
 • در سال 1983، **Oliver Wight** و **Robert Stahl** سیستم **MRP II (Manufacturing Resource Planning)** را برای برنامه ریزی منابع تولید ارائه دادند.
 • در سال 1990، **Thomas Vollmann** و همکارانش کتاب **Integrated Production and Inventory Management** را منتشر کردند که شامل مفاهیم و ابزارهای جدید برای هماهنگ سازی تولید و موجودی بود.
 • در سال 1992، **Gartner Group** اصطلاح **ERP (Enterprise Resource Planning)** را برای توصیف سیستم های نرم افزاری که قادر به اداره تمام فعالیت های یک شرکت هستند، معرفی کرد.
 • در سال 1997، **Hau Lee** و همکارانش مفهوم **زنجیره تامین پاسخگو** را برای توصیف زنجیره تامین های قادر به پاسخ دادن به نوسانات بازار با استفاده از فن آوری اطلاعات ابداع کردند.
 • در سال 2001، **James Womack** و **Daniel Jones** کتاب **Lean Thinking** را منتشر کردند که شامل مجموعه ای از اصول و ابزارهای برای حذف هدر رفت در تولید و خلق ارزش برای مشتری بود.
 • در سال 2006، **Henry Chesbrough** کتاب **Open Innovation** را منتشر کرد که شامل چارچوبی برای توسعه محصولات جدید با استفاده از دانش خارج از شرکت بود.

 

موارد مرتبط:

خانه ، Microsoft Dynamic ، ERP ، برنامه ریزی تولید ، برنامه ریزی عملیات و زمان سنجی ،زمان سنجی ، چالش زمان سنجی ،انواع سیستم تولید ، انواع فرایند های تولید ، فرایند تولید کارگاهی، فرایند تولید دسته ای ،انتخاب فرایند تولید ،مفهوم برنامه ریزی تولید ، روش های برنامه ریزی تولید ، عناصر برنامه ریزی ،اهمیت برنامه ریزی تولید ، اهمیت تولید مبتنی بر PPC ، عوامل موثر در برنامه ریزی تولید ، مثال برنامه ریزی تولید

پیمایش به بالا